. .
ขณะนี้มี 7 ผู้ใช้ออนไลน์

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ระบบสอบตรง

กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่
1. การประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2558
ธันวาคม 2557
เป็นต้นไป
เว็บไซต์ระบบรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
ของสถาบันพระบรมราชชนก
  http://admission.pi.in.th
สถาบันพระบรมราชชนก
วิทยาลัยทุกแห่งในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
2. ลงทะเบียนเป็นสมาชิกในระบบรับสมัคร
19 มกราคม 2558
ถึงวันปิดรับสมัคร
(8 กุมภาพันธ์ 2558)
เว็บไซต์ระบบรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
ของสถาบันพระบรมราชชนก
  http://admission.pi.in.th
3. การสมัครและชำระเงินค่าสมัคร
  การรับสมัคร
  เลือกได้ 1 อันดับเท่านั้น
  การชำระเงินค่าสมัคร
  ค่าสมัคร 100 บาท
สมัครและชำระเงิน
ระหว่างวันที่
26 มกราคม 2558 ถึง
8 กุมภาพันธ์ 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์
  ธนาคารกรุงไทย
  ธนาคารไทยพาณิชย์
4. การแก้ไขข้อมูลการสมัครหลังยืนยันใบสมัคร เฉพาะรายการที่กำหนดให้แก้ไขได้
ตั้งแต่วันที่ยืนยัน
ใบสมัคร ถึง
14 กุมภาพันธ์ 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
5. การตรวจสอบคะแนน GAT และ PAT2
  การตรวจสอบความถูกต้อง
  การยืนยัน หรือแจ้งขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
12-14 กุมภาพันธ์ 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
งานจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก
  โทรศัพท์ 08 4384 6738,  08 4384 6782
08 7058 0441,  08 8501 6036
08 8501 6354,  08 8501 6387
08 9862 7449,  09 2296 7352
09 2296 8377,  09 2296 7758
09 8972 5953
  โทรสาร 0 2590 1831,  0 2590 1830
0 2580 8989
6. พิมพ์ใบสมัครฉบับสมบูรณ์จากระบบรับสมัครฯ
15 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง
15 เมษายน 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 1
20 กุมภาพันธ์ 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
เว็บไซต์ของวิทยาลัยทุกแห่ง
8. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 1
  จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบฟอร์มรหัส entrn003
  ไปตรวจร่างกายให้เสร็จสมบูรณ์ทุกรายการ ก่อน วันสัมภาษณ์ ตามแบบฟอร์มรหัส entrn004
  สำหรับนำไปยื่นในวันสัมภาษณ์
20-27 กุมภาพันธ์ 2558
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
9. การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ รอบที่ 1
. การตรวจสอบคุณสมบัติ
. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
. ยื่นผลการตรวจร่างกาย
. การสัมภาษณ์
. เข้าสัมภาษณ์
28 กุมภาพันธ์ 2558
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
10. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1
4 มีนาคม 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
11. การชำระเงิน สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1
  ๏ ค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน
4-8 มีนาคม 2558
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
12. การประกาศรายชื่อนักศึกษา รอบที่ 1
10 มีนาคม 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
13. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 2
13 มีนาคม 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
เว็บไซต์ของวิทยาลัยทุกแห่ง
14. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 2
  จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบฟอร์มรหัส entrn003
  ไปตรวจร่างกายให้เสร็จสมบูรณ์ทุกรายการ ก่อน วันสัมภาษณ์ ตามแบบฟอร์มรหัส entrn004
  สำหรับนำไปยื่นในวันสัมภาษณ์
16-18 มีนาคม 2558
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
15. การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ รอบที่ 2
. การตรวจสอบคุณสมบัติ
. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
. ยื่นผลการตรวจร่างกาย
. การสัมภาษณ์
. เข้าสัมภาษณ์
19 มีนาคม 2558
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
16. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2
21 มีนาคม 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
17. การชำระเงิน สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2
  ๏ ค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน
21-23 มีนาคม 2558
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
18. การประกาศรายชื่อนักศึกษา รอบที่ 2
25 มีนาคม 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
19. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 3
27 มีนาคม 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
เว็บไซต์ของวิทยาลัยทุกแห่ง
20. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 3
  จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบฟอร์มรหัส entrn003
  ไปตรวจร่างกายให้เสร็จสมบูรณ์ทุกรายการ ก่อน วันสัมภาษณ์ ตามแบบฟอร์มรหัส entrn004
  สำหรับนำไปยื่นในวันสัมภาษณ์
30-31 มีนาคม 2558
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
21. การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ รอบที่ 3
. การตรวจสอบคุณสมบัติ
. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
. ยื่นผลการตรวจร่างกาย
. การสัมภาษณ์
. เข้าสัมภาษณ์
1 เมษายน 2558
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
22. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3
3 เมษายน 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
23. การชำระเงิน สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3
  ๏ ค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน
4-5 เมษายน 2558
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
24. การประกาศรายชื่อนักศึกษา รอบที่ 3
7 เมษายน 2558
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
25. การแจ้งสละสิทธิ์การเข้าศึกษาด้วยตนเอง เพื่อใช้สิทธิ์ในการสมัครระบบกลาง ตามแบบฟอร์มรหัส entrn008
ภายใน
17 เมษายน 2558
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
วิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
สถาบันพระบรมราชชนก
26. การรายงานตัวเข้าศึกษา
. การรายงานตัวนักศึกษาใหม่
. การลงทะเบียน
. ทำหนังสือมอบตัว
. การปฐมนิเทศ
2 สิงหาคม 2558
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
27. การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
17 สิงหาคม 2558
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา


จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
Server-Client Date time : 2015-10-07 15:01:40- | Page rendered in 0.0418 seconds 4.06MB | 16,2558,2015-05-22
54.167.79.226