ขณะนี้มี 8 ผู้ใช้ออนไลน์

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ระบบสอบตรง

กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่
1. การประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาหลักสูตรต่าง  ของสถาบันพระบรมราช-ชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2557
กุมภาพันธ์ 2557
เป็นต้นไป
สถาบันพระบรมราชชนก
วิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของ
สถาบันพระบรมราชชนก
  http://admission.pi.in.th
2. ลงทะเบียนเป็นสมาชิกในระบบรับสมัคร
10 มีนาคม 2557
ถึงวันปิดรับสมัคร
(31 มีนาคม 2557)
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของ
สถาบันพระบรมราชชนก
  http://admission.pi.in.th
3. การรับสมัคร
  เลือกได้ 1 อันดับเท่านั้น
  การชำระเงินค่าสมัคร
  ค่าสมัคร 100 บาท
สมัครและชำระเงิน
ระหว่างวันที่
15-31 มีนาคม 2557
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์
  ธนาคารกรุงไทย
  ธนาคารไทยพาณิชย์
4. การแก้ไขข้อมูลการสมัครหลังยืนยันใบสมัคร เฉพาะรายการที่กำหนดให้แก้ไขได้
ตั้งแต่วันที่ยืนยัน
ใบสมัคร ถึง
8 เมษายน 2557
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
5. การตรวจสอบคะแนน O-NET
  การยืนยัน หรือแจ้งขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
5-8 เมษายน 2557
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
งานจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก
  โทรศัพท์ 08 4384 6738,  08 4384 6782
08 7041 0119,  08 7057 9801
08 7058 0441,  08 7082 6702
08 8501 6036,  08 8501 6354
08 8501 6387,  08 9862 7449
  โทรสาร 0 2590 1831,  0 2590 1830
0 2580 8989
6. พิมพ์ใบสมัครฉบับสมบูรณ์จากระบบรับสมัครฯ
9-30 เมษายน 2557
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
17 เมษายน 2557
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
เว็บไซต์ของวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
8. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
  จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบฟอร์มรหัส entrn003
  ไปตรวจร่างกายให้เสร็จสมบูรณ์ทุกรายการ ก่อน วันสัมภาษณ์ ตามแบบฟอร์มรหัส entrn004
  สำหรับนำไปยื่นในวันสัมภาษณ์
17-22 เมษายน 2557
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
9. การตรวจสอบคุณสมบัติ
  ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
  ยื่นผลการตรวจร่างกาย
  การสัมภาษณ์
  ยื่นแฟ้มสะสมงาน
  เข้าสัมภาษณ์
23 เมษายน 2557
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
10. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1 พฤษภาคม 2557
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
11. การชำระเงิน สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  ๏ ค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน
1-6 พฤษภาคม 2557
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
12. การประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่
9 พฤษภาคม 2557
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
13. การแจ้งสละสิทธิ์การเข้าศึกษาด้วยตนเอง
  ตามแบบฟอร์มรหัส entrn008
ภายใน
30 พฤษภาคม 2557
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
วิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
14. การรายงานตัวเข้าศึกษา
  การลงทะเบียนนักศึกษาใหม่
  ทำหนังสือมอบตัว
  การปฐมนิเทศ
4 สิงหาคม 2557
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
15. การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
18 สิงหาคม 2557
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา


จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
Server-Client Date time : 2014-10-23 06:53:11- | Page rendered in 0.0127 seconds 1.36MB | 14,2557,2014-06-24
184.73.72.163