. .
ขณะนี้มี 11 ผู้ใช้ออนไลน์

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ
ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ระบบสอบตรง

กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่
1. การประชาสัมพันธ์
ธันวาคม 2558
เป็นต้นไป
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
สถาบันพระบรมราชชนก
วิทยาลัยทุกแห่งในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
2. ลงทะเบียนเป็นสมาชิก
13-29 มกราคม 2559
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาฯ
  http://admission.pi.in.th
3. การสมัครและชำระเงินค่าสมัคร
  การสมัคร
  เลือกได้ 1 อันดับเท่านั้น
  การชำระเงินค่าสมัคร
  ค่าสมัคร 200 บาท
สมัครและชำระเงิน
ระหว่างวันที่
13-29 มกราคม 2559
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์
  ธนาคารกรุงไทย
  ธนาคารไทยพาณิชย์
4. การแก้ไขข้อมูลการสมัครหลังยืนยันใบสมัคร เฉพาะรายการที่กำหนดให้แก้ไขได้
ตั้งแต่วันที่ยืนยัน
ใบสมัคร ถึง
9 กุมภาพันธ์ 2559
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
5. การตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. การตรวจสอบ GAT และ PAT2
. การยืนยันความถูกต้อง หรือแจ้งแก้ไขข้อมูล
5-9 กุมภาพันธ์ 2559
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
งานจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก
  โทรศัพท์ 08 4384 6738,  08 4384 6782
08 7058 0441,  08 8501 6036
08 8501 6354,  08 8501 6387
08 9862 7449,  09 2296 7352
09 2296 8377,  09 2296 7758
09 8972 5953
  โทรสาร 0 2590 1831,  0 2590 1830
6. พิมพ์ใบสมัครฉบับสมบูรณ์จากระบบรับสมัครฯ
10 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง
18 มีนาคม 2559
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. กลุ่มพัฒนาบุคลากร
15 กุมภาพันธ์ 2559
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
8. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
  จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบรหัส entrn003
  ไปตรวจร่างกายให้เสร็จสมบูรณ์ทุกรายการ ก่อนวันสัมภาษณ์ ตามแบบรหัส entrn004 สำหรับนำไปยื่นในวันสัมภาษณ์
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
[พยบ. สำหรับผู้สำเร็จด้านเวชกิจฉุกเฉิน]
[พยบ. สำหรับผู้สำเร็จด้านสาธารณสุข]
  จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบรหัส entrn003 สำหรับนำไปยื่นในวันสัมภาษณ์
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
[อสม.]
  จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบรหัส entrn003
  ไปตรวจร่างกายให้เสร็จสมบูรณ์ทุกรายการ ก่อนวันสัมภาษณ์ ตามแบบรหัส entrn004 สำหรับนำไปยื่นในวันสัมภาษณ์
16-19 กุมภาพันธ์ 2559
แบบรหัส entrn003 download ได้จากหน้าประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
9. การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
. การตรวจสอบคุณสมบัติ
. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
. ยื่นผลการตรวจร่างกาย
. การสัมภาษณ์
. เข้าสัมภาษณ์
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
[พยบ. สำหรับผู้สำเร็จด้านเวชกิจฉุกเฉิน]
[พยบ. สำหรับผู้สำเร็จด้านสาธารณสุข]
. การตรวจสอบคุณสมบัติ
. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
. การสัมภาษณ์
. เข้าสัมภาษณ์
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
[อสม.]
. การตรวจสอบคุณสมบัติ
. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
. ยื่นผลการตรวจร่างกาย
. การสัมภาษณ์
. เข้าสัมภาษณ์
20 กุมภาพันธ์ 2559
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
10. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
[อสม.]
24 กุมภาพันธ์ 2559
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
11. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
[พยบ. สำหรับผู้สำเร็จด้านเวชกิจฉุกเฉิน]
[พยบ. สำหรับผู้สำเร็จด้านสาธารณสุข]
24 กุมภาพันธ์ 2559
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
12. ผู้ผ่านการคัดเลือก
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
[พยบ. สำหรับผู้สำเร็จด้านเวชกิจฉุกเฉิน]
[พยบ. สำหรับผู้สำเร็จด้านสาธารณสุข]
  ไปตรวจร่างกายให้ครบทุกรายการ ตามแบบรหัส entrn004
  ยื่นผลการตรวจร่างกาย
25-26 กุมภาพันธ์ 2559
โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานผลการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
ยื่นผล ณ วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
13. การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
[อสม.]
25-29 กุมภาพันธ์ 2559
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
14. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์้เข้าศึกษา
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
[พยบ. สำหรับผู้สำเร็จด้านเวชกิจฉุกเฉิน]
[พยบ. สำหรับผู้สำเร็จด้านสาธารณสุข]
29 กุมภาพันธ์ 2559
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
15. การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
[พยบ. สำหรับผู้สำเร็จด้านเวชกิจฉุกเฉิน]
[พยบ. สำหรับผู้สำเร็จด้านสาธารณสุข]
1-2 มีนาคม 2559
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
16. การเรียกเพิ่มเติมตามจำนวนโควตาที่กำหนด กรณีมีผู้สละสิทธิ์
. กลุ่มบุคคลทั่วไป
.

กลุ่มพัฒนาบุคลากร
4-18 มีนาคม 2559
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
17. การแจ้งสละสิทธิ์การเข้าศึกษาด้วยตนเอง เพื่อขอใช้สิทธิ์ในการสมัครคัดเลือกระบบสอบกลาง ตามแบบฟอร์มรหัส entrn008
ภายใน 18 มีนาคม 2559
วิทยาลัยทุกแห่ง
18. การรายงานตัวเข้าศึกษา
. การรายงานตัวนักศึกษาใหม่
. การลงทะเบียน
. ทำหนังสือมอบตัว
. การปฐมนิเทศ
25 กรกฎาคม 2559
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
19. การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
15 สิงหาคม 2559
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา


จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
Server-Client Date time : 2016-12-04 00:35:25- | Page rendered in 0.0413 seconds 4.06MB | 19,2559,2016-04-29
54.205.140.252